Shamballa, Kronika Akaša

Vzestup do 5D, Energetické implantátyCelestinské proroctví

=========

autor James Redfield

Dalším pokračováním "Celestinského proroctví" je "Celestinské proroctví - pracovní kniha", následuje "Desáté proroctví", "Tajemství Shambhaly". Nyní je již z angličtiny přeloženo další pokračování "Dvanáctý vhled", který pojednává o současné transformaci a jeho stručný výtah je uveden níže na této webstránce.

Autor v knihách popisuje svoji dlouhou, ale velice zajímavou duchovní cestu a tím nám dává podklady, jak bychom se měli změnit a pracovat na svém duchovním vývoji, abychom dosáhli toho nejvyššího, čeho se v dnešní době dosáhnout dá... Svým hledáním se v prvním díle dostává až do Peru, kde objevuje jednotlivé tajemství za druhým (tzv. vhledy). Ovšem cesta k těmto vhledům není snadná, protože vláda nechce kvůli nenarušenosti své moci, aby vhledy vyšly na veřejnost.

To, že jsem předem znala tyto vhledy, (cca od r 1998 - krom posledního dílu; ten autor sepsal v roce 2012 a velice rychle se dostal až k nám) v každém okamžiku mého vývoje, v každé nové situaci a prožitku, jsem díky znalostem tohoto příběhu - vždy věděla, čím právě procházím. Mohla jsem své prožitky porovnat s příběhem autora. Tyto knihy se mi staly neocenitelným průvodcem v mém vývoji. Proto zde výňatky z knih zveřejňuji a doporučuji všem prostudování těchto knih.

=========
CPa

1. Vhled

Kritické množství

V naší civilizaci dochází k novému duchovnímu probuzení, k probuzení způsobeného tím, že kritické množství jedinců prožívá svůj život jako duchovní vývoj, jako cestu, po které nás vedou tajemné souvislosti, koincidence a náhody.

První poznání je tedy neočekávaným duchovním probuzením. Podíváme se na svůj život a uvědomíme si, že se v něm odehrává víc, než jsme se domnívali. Za každodenními rutinami a úkoly nacházíme tajemné vlivy božského: "významné koincidence", které jako by nám dávaly zprávy a vedly nás určitým směrem. Zpočátku si těchto koincidencí všímáme jen letmo. Ale nakonec zpomalíme a díváme se na tyto události pozorněji. Jsme-li otevření a bdělí, lépe si všimneme příští synchronické události. Zdá se, že koincidence přicházejí a odcházejí někdy v rychlém sledu a jindy pozvolna. A přesto si uvědomujeme, že jsme odhalili duchovní proces, který nás vede dopředu. Následující poznání (vhledy) objasňují, jak zvýšit frekvenci tohoto tajemného synchronismu a jak odhalit předurčenou budoucnost, ke které jsme vedeni.

=========

2. Vhled

Prodloužená přítomnost

Toto probuzení představuje vytváření nového, úplnějšího světového názoru, který nahrazuje náš pět set let starý zájem o světské přežití a pohodlí. Ačkoli tato technologická předpojatost byla významným historickým krokem, naše nové chápání životních koincidencí nám ukazuje skutečný smysl lidského života na této planetě a skutečnou povahu vesmíru.

Druhé poznání je uvědoměním, že naše vnímání životních koincidencí je významnou historickou událostí. Po zhroucení středověkého světového názoru jsme ztratili jistotu, která vyplývala z církevního vysvětlení vesmíru. Proto jsme se před pěti sty lety kolektivně rozhodli, že se zaměříme na ovládnutí přírody, že zavedeme vědu a technologii do světa. Rozhodli jsme se nahradit ztracenou duchovní jistotu jistotou světskou. Abychom se cítili bezpečnější, začali jsme systematicky popírat tajemné aspekty života na této planetě. Vytvořili jsme si iluzi, že žijeme ve vesmíru, který je úplně vysvětlitelný a předvídatelný a v kterém nemají náhodné události žádný význam. Abychom iluzi zachovali, popírali jsme protichůdné důkazy, omezovali jsme vědecký výzkum paranormálních jevů a zaujali jsme postoj absolutního skepticismu. Zkoumání mystických aspektů života se stalo tabu. Postupně jsme se však začali probouzet. Naše probuzení není ničím jiným než osvobozením od světské předpojatosti moderní doby. Začínáme otvírat svou mysl novému, pravdivějšímu světovému názoru.

Není dobré kritizovat druhé za jejich omezující postoje. Každý se vyvíjí svým vlastním tempem. Není třeba ani rozdělovat lidi na osvícené a ty, kteří ještě hledají a trpí. Porozumění a jednoduchý proces pozorování a uvažování vyprodukuje jinou energii pro vás i pro druhé. Když však cítíte, že byste mohli něco změnit, nechte se vést okamžikem. Řiďte se intuicí!

=========

3. Vhled

Záležitost energie

Dnes si uvědomujeme, že nežijeme v materiálním vesmíru, nýbrž ve vesmíru dynamické energie, kterou jsme schopni vnímat. Navíc my lidé můžeme přenášet svou energii soustředěním pozornosti žádoucím směrem ("kam jde pozornost, tam jde energie"), čímž ovlivňujeme ostatní energetické systémy a zvyšujeme množství koincidencí v našem životě.

Třetí poznání popisuje náš vesmír jako dynamický systém energie. Když se dnes díváme na svět kolem nás, nemůžeme jej považovat za materiální substanci. Na základě mnoha objevů moderní fyziky a jejich skloubení s moudrostí Východu si začínáme uvědomovat, že vesmír je nesmírné pole energie, kvantový svět, v němž jsou všechny jevy navzájem propojeny a vzájemně se ovlivňují. Moudrost východního myšlení nás učí, že k této univerzální energii máme přístup. Svými myšlenkami a úmysly ji můžeme promítat ven a ovlivňovat realitu vlastní i realitu druhých.

Zvyšování energie - jakmile si začnete uvědomovat pohyb energie ve svém těle, budete s to zvyšovat svou vitalitu dle potřeby. Zvyšování energie nemusí být ani složité, ani nákladné. Energie se zvyšuje, když žijete plně v přítomnosti. Nejdůležitější je soustředit se na přítomný okamžik. Ztráta energie - tedy odříznutí od zdroje - způsobuje neschopnost ovlivňovat realitu myšlenkami a úmysly! Je mnoho dalších způsobů udržení si božské energie.

=========

4. Vhled

Boj o moc

Lidé se příliš často izolují od většího zdroje energie a cítí se pak slabí a nejistí. Abychom energii získali, nutíme druhé, aby nám věnovali pozornost, a tím i energii. Když se nám daří lidi takto ovládat, cítíme se mocnější, ale druhé to oslabuje a často nám odporují. Boj o lidskou energii je příčinou všech mezilidských vztahů.

Čtvrté poznání říká, že jsme často odříznuti od svého vnitřního spojení s mystickou energií. V důsledku toho se cítíme slabí, a nejistí a chceme se posílit tím, že se snažíme získat energii druhých. Toho dosahujeme manipulací nebo ovládáním jejich pozornosti (hádkou; chceme, aby nás litovali; chceme jejich podporu). Když dokážeme získat pozornost druhého, cítíme se posíleni jeho energií, což nás posiluje, zatímco jeho to oslabuje. Protože se mnozí brání ubírání jejich síly, dochází k boji o moc (kdo v hádce vyhraje - získává energii; ten, kdo prohraje - o energii přijde a cítí se slabý). Všechny konflikty na světě pocházejí z tohoto boje o energii.

Pokud nejsou dva lidé vyrovnaní, neumí si brát energii z univerzálního vesmírného zdroje, spoléhají se na energii druhého a vyvine se mezi nimi závislý vztah!

=========

5. Vhled

Poselství mystiků

Nejistota a násilí končí, když začneme prožívat vnitřní spojení s božskou energií ve svém nitru, spojení popisované mystiky všech kultur. Pocit optimismu - živosti - a neustálý pocit lásky jsou měřítkem tohoto spojení. Máme-li tyto pocity, je naše spojení skutečné. Nemáme-li je, pak je toto spojení jen předstírané. Autor se na základě zvyšování energetických vibrací těla dostává do astrálního světa i se svým fyzickým tělem.

Páté poznání je zážitkem vnitřního spojení s božskou energií. Zkoumáním své vnitřní božské podstaty můžeme osobně dosáhnout zkušenosti, kterou nazýváme mystickou. Při hledání tohoto změněného stavu vědomí a tímto vědomím samým. V tomto ohledu užíváme určitých měřítek, která nám ukazují, zda jsme ve spojení s univerzální energií. Například cítíme se lehčí? Vnímáme intenzivněji barvy, pachy, vůně, chutě, zvuky a krásu? máme pocit jednoty a úplného bezpečí? A především prožíváme stav vědomí, kterému říkáme láska? Nikoli lásku k někomu či něčemu (to už je závislost), ale celkový životní pocit. O mystickém vědomí už nechceme nadále jen mluvit. Dnes máme odvahu, toto spojení s univerzální energií překonává všechny konflikty. Už nepotřebujeme energii od druhých.

Spojit se s mocnou přírodní energií nám pomáhá dosáhnout vyšší energie a zároveň vyšších vibrací. Když se stane, že naše energie a energetické vibrace klesnou v závislosti na nějaké negativní události, můžeme se spojením s přírodou vrátit zpět na naší původní nejvyšší hranici vibrací. V této fázi vyšších vibrací se stáváme novým člověkem - existujeme na vyšší úrovni energie, na úrovni vyšší vibrace!!!

=========

6. Vhled

Překonání minulosti

Čím více jsme ve spojení, tím ostřeji si uvědomujeme ztrátu tohoto spojení - obvykle ve stresových situacích. V takových situacích si můžeme všimnout, jakým způsobem okrádáme druhé o energii. Jakmile si tuto situaci uvědomíme, stane se naše spojení stálejším; objevíme svou vlastní cestu, své vlastní poslání a způsob, jakým můžeme přispět světu.

Šesté poznání nás učí uvědomovat si okamžik, kdy ztrácíme své vnitřní spojení s božskou energií. V takových chvílích se často uchylujeme ke svému osobnímu (i nevědomému) způsobu získávání energie od druhých. Tyto způsoby jsou buď pasivní nebo agresivní. Nejpasivnější strategií je postoj "Trpitele". Trpitel považuje všechny události za negativní, hledá pomoc u druhých, popisuje události tak, aby ostatní měli pocit viny (a proto mu věnovali pozornost i energii)Méně pasivní je strategie "Pozorovatele". Pozorovatel obvykle odpovídá na otázky nejasně, nikdy se k ničemu nezavazuje a nutí druhé k tomu, aby ho vyhledávali, chtějí-li mu porozumět. Tím získává jejich pozornost a energii. Agresivnější než tyto dvě předešlé je metoda "Tazatele". Tazatel se snaží nacházet chyby v tom, co dělají druzí, a stále je sleduje. Když je přistihne při něčem, co on považuje za nesprávné, začnou být příliš opatrní, znervózní a dělají si starosti s tím, co si o nich Tazatel myslí. Pozorují ho koutkem oka a tak mu věnují pozornost a energii. Ze všech nejagresivnější je metoda "Zastrašovatele". Zastrašovatel vypadá, jako by se neovládal, jeho chování je výbušné, nebezpečné a útočné. Druzí ho pozorně sledují a tím mu dávají energii. Protože tyto manipulace opakujeme s každým, koho potkáme, a organizujeme události ve svém životě kolem těchto strategií, můžeme je označit za "ovládací dramata", která mají tendenci k neustálému opakování stejných situací. Jakmile si však svá ovládací dramata uvědomíme, začneme si všímat jejich opakované přítomnosti a jsme schopni zůstat ve spojení se svou vnitřní energií. Analýza našeho dětství nám odhalí, jak se naše ovládací dramata vyvíjela; jakmile se s tím smíříme, odhalíme hlubší důvody, proč jsme se narodili právě do našich rodin. Z konkrétních úspěchů či neúspěchů našich rodičů můžeme odvodit svou životní otázku a své "poslání" na světě.

Udržování si ovládacích dramat opět blokuje spojení s božskou energií!!!

=========

7. Vhled

Zapojení do proudu

Pochopení našeho individuálního poslání dále posiluje proud záhadných koincidencí, které nás vedou k cíli. Nejdříve hledáme odpovědi na otázky; pak nás sny a intuice dovedou k odpovědím, které nám synchronicky poskytne moudrost druhého člověka.

Sedmé poznání nám říká, že se můžeme vyvíjet vědomě. Zdůrazňuje, že právě tak, jako se vyvíjíme tělesně, vyvíjíme se také psychologicky a duchovně. Sedmé poznání ukazuje, jak to dělat prostřednictvím aktivního zapojení do proudu. Prvním krokem je zvýšit vlastní energii, druhým krokem je pamatovat si svoji životní otázku a třetím krokem je objevit bezprostřední malé otázky. Když si uvědomujeme své myšlenky a své denní i noční sny, získáváme informace, které nám odhalují naše otázky a ukazují nám, co musíme udělat. Sedmé poznání je uvědoměním si toho, že nás koincidence vedou k dosažení našeho životního poslání. V každodenním životě se vyvíjíme tím, že hledáme a dostáváme odpovědi na méně důležité otázky odvozené z našich hlavních cílů. Když klademe správné otázky, odpovědi přicházejí prostřednictvím tajemných příležitostí. Každý synchronismus, ať je jakkoli pozitivní, nám vždycky přinese důležitou otázku, takže náš duchovní vývoj je procesem kladení otázek a získávání odpovědí. Synchronické odpovědi přicházejí z mnoha zdrojů: z denních i nočních snů, z intuitivních myšlenek a nejčastěji od druhých lidí, kteří se cítí inspirovaní k tomu, aby nám předali nějakou informaci.

Největší překážkou při řešení našich životních problémů je to, že je považujeme za něco mimo nás. Ve skutečnosti je každý problém vnějším projevem stavu našeho vědomí. Je-li naše vědomí klidné a čisté, problémy zmizí. (Arnold Patent)

=========

8. Vhled

Mezilidská etika

Výskyt rozhodujících koincidencí můžeme zvýšit, budeme-li se snažit povznést každého člověka, s nímž se setkáme. V romantických vztazích si však musíme dát pozor, abychom neztratili své vnitřní spojení. Snaha o povznesení druhých je obzvlášť účinná ve skupinách, kde každý vnímá energii ostatních. U dětí je to velmi důležité v zájmu jejich bezpečí a růstu. Tím, že vnímáme krásu v každé tváři, povznášíme druhé na úroveň jejich nejmoudřejšího já a zvyšujeme tak pravděpodobnost, že uslyšíme synchronické poselství.

V tomto bodě Rukopis předpovídá, že se evoluční proces urychlí, neboť lidé začnou užívat své energie novým způsobem ve vztahu k druhým. Ježto se koincidence obvykle dějí prostřednictvím druhých, Osmé poznání ukazuje, jak zlepšit naše vzájemné vztahy, abychom si mohli lépe předávat informace. Když se naučíme mít vědomější vztahy k druhým, náš osobní vývoj i vývoj našich dětí se urychlí, protože budeme lépe fungujícími, celými lidmi. Toto poznání hovoří o mnoha druzích vztahů včetně vztahů romantických, vztahů mezi rodiči a dětmi a také o dynamice skupin. Toto jsou hlavní body Osmého poznání. Nejvíce synchronismů se děje prostřednictvím informací od druhých a naše duchovní etika tyto synchronismy posiluje.

Opět pozor na energii romantické lásky. Ta se může po čase projevit jako "Boj o moc" a tím opět nebudeme spojeni s božskou energií.

=========

9. Vhled

Vznikající kultura

Zatímco všichni naplňujeme své duchovní poslání, budou technologické prostředky k přežití plně automatizovány a my se budeme moci soustředit na svůj synchronický růst. Budeme dosahovat stále vyšších energetických stavů, až se naše tělo změní v duchovní formu a tato dimenze existence se spojí s existencí posmrtnou, která ukončí koloběh narození a smrti.

Deváté poznání nám ukazuje, jakým směrem bude pokračovat evoluce, když budeme žít předešlých osm Poznání. Jak se zvyšuje synchronismus, dosahujeme vyšších a vyšších úrovní energie. Jak budeme vedeni k odhalení svého pravého poslání, začneme měnit svá zaměstnání a zakládat své vlastní podniky, abychom mohli pracovat v takovém oboru, který nás nejvíc inspiruje. Pro mnoho z nás bude touto prací automatizování produkce základního zboží a služeb: potraviny, ubytování, oblečení, doprava, sdělovací prostředky a rekreace. Tato automatizace bude schvalovaná, protože většina z nás nebude v těchto odvětvích pracovat celý život. Dostupnost zboží nebude zneužívána, neboť každý z nás půjde svou vlastní vývojovou cestou a bude konzumovat, jen když to bude nutné. Dávání druhým, kteří nám přinášejí duchovní poznání, bude doplňovat naše příjmy a vysvobodí nás z přísného pracovního prostředí. Nakonec úplně zmizí potřeba peněz, neboť bezplatné zdroje energie a trvanlivé zboží umožní úplnou automatizaci. Jak bude vývoj pokračovat, synchronický růst zvýší naše vibrace do bodu, kde pronikneme do posmrtné dimenze a sloučíme ji s naší vlastní a ukončíme koloběh narození a smrti. (Výhled na příští tisíciletí).

=========
CPb

Desáté proroctví

Autor ukazuje, jak prochází různými úrovněmi bytí, i se svým fyzickým tělem, formou navyšování energetických vibrací těla. Ukazuje, jak je dobré se ochránit před nežádoucími entitami. Nechává nahlédnout, kam se ubírá duše a mysl lidské bytosti, po smrti fyzického těla.

=========

Tajemství Shambhaly

Autor putuje za dalším poznáním až do Tibetu. Všímá si všech synchronicit a koincidencí. Socialistická Čína je mu za patami a on ji úspěšně uniká. Nachází tibetský chrám, kde ho bezpečně ukryjí. V tomto vhledu či poznání je klíčovým bodem to, že autor navýší své energetické vibrace těla natolik, že se dostane i se svým fyzickým tělem do éterické dimenze Shamballa, což je dimenze rozměru 5D. Navštíví i Chrám Shambally. Zjišťuje, že jeho myšlenky se v této úrovni okamžitě zhmotňují. Také tam nachází lidi, kteří v této dimenzi již žijí - tedy předtím zpracovali všechna poznání. Tedy po zpracování předchozích poznání můžeme i my zvýšit své energetické vibrace natolik, abychom se mohli do této éterické úrovně podívat, případně tam i žít.

=========
CPc

Dvanáctý vhled

V současné době je a bude materiální život stále obtížnější, protože dochází k narušování finančního a sociálního systému. Jsou to výzvy na větší duchovní procitnutí – poznání nových schopností a většího duchovního procitnutí.

Rozhodnout se musí každý sám – uvítáme s radostí větší duchovno, nebo podlehneme obavám a neblahým předtuchám?

Je to výzva prověřující naši odvahu a praktičnost. Události nás svým způsobem nutí, abychom změnily své názory a činy. Jedinou možností, jak přežít tenhle hrozný zmatek, který vládne v celém dnešním světě, je žít úplně jinak.

Projeví se naše schopnost udržovat proud synchronicity. Jakmile se začnou častěji objevovat záhadné shody okolností, uvědomíme si, že jsme vedeni a dokonce ochraňováni před úskalími tohoto období dějin.

Ti z nás, kteří už zjistili, jak mohou ten proud udržovat a využívat tohle poznání, budou svým silným vlivem pomáhat ostatním, aby se také dokázali otevřít. Pokud ovšem většina z nás nedokáže tuhle věc přijmout a dál se rozvíjet, povede to naopak k tomu, že toto poznání nebude realizováno a zmizí kdesi v běhu dějin.

Prožitky synchronicity nás všechny vedou dál. Pokud se nám podaří udržovat proud těchto prožitků, uvědomíme si, že náš život se vyvíjí určitým směrem a budeme mnohem živější. Jakmile vstoupíme do proudu synchronicity, vnímáme mnohem jasněji a jsme živější. Pokud z toho proudu vypadneme, pak o tohle všechno přijdeme. Právě teď máme možnost pochopit, co je to synchronista, ale zároveň i poznat svou pravou duchovní podstatu. Pokud to neuděláme, bude se naše budoucnost i budoucnost našich dětí vyvíjet úplně jiným směrem.

Jakmile spojíme všech jedenáct vhledů, dostaneme se k tomu konečnému – dvanáctému. Poté poznáme nejen celý obraz duchovna v tomto životě, ale zároveň ho dokážeme i po většinu času prožívat.

Jak se udržet v proudu synchronicity? Stačí na ni myslet či o ni mluvit. Mysl se na ni sama naladí. Musíme vědomě očekávat příchod další synchronicity, a proto se musíme dostat do stavu „bdělého očekávání“, což prozatím není tak snadné, protože pořád uvažujeme dopředu a něčím se zaměstnáváme. Ale setrvávání v tomto bdělém stavu nám ohromně pomáhá, protože to má za následek „zpomalování“ času. Pokaždé, když chceme nějakou záležitost urychlit, máme pocit, že trvá věčnost. Právě teď je zpomalení času to pravé, protože na mnohé lidi doléhají problémy doslova rychlostí světla. Čím víc dokážeme všechno zpomalit – a počkat, až nám nějaká synchronistická událost ukáže cestu – tím snáze budeme zvládat život.

A jakmile začne docházet k záhadným shodám okolností a náš osud se bude odvíjet, stačí už jen zůstat v tom proudu.

Chceme-li to zvládnout, musíme se naučit, jak máme ostatním sdělovat, co se právě děje. Tedy říci ostatním, jak vidím celou situaci, a přitom mít stále na mysli být soustředěný a zůstat dál v proudu. Pokud tak uděláme, zjistíme, že pro nás může mít kdokoliv nějakou zajímavou informaci, po které právě pátráme. Nevypadnout z proudu = udržet si energii.

První integrace, udržující proud synchronicity, nás uvedla do pohybu. Předtím bylo něco takového mnohem obtížnější. A přitom stačilo očekávat to a ono se to stalo. Pak už se stačí zaměřit na to, že druhým říkáme pravdu o své cestě a o tom, jak se vše odvíjí. A tehdy nás synchronicita dovede k dalšímu stupni.

Druhá integrace nás učí, jak bychom se měli pokusit objevit vyšší pravdu u druhých, i když to občas bývají nepříjemná setkání. Tedy zapojit se do vědomé konverzace i se skeptiky.

Třetí integrace ukazuje větší obraz toho, co se stane, když se stále soustřeďujeme na pravdu, a také ukazuje spojení zákona pravdy se zákonem spojení, karmy a pomoci. Pokud se při jednání s druhými držíme své pravdy a nikomu nelžeme a nemanipulujeme s ním, dostaneme se do souladu se zákonem karmy, vyhneme se jeho zásahům a přirozeně přitahujeme ty, kteří nám mohou pomoci. Díky tomu se rychle dostaneme k vyššímu spojení s ostatními lidmi a s božskou silou.

Čtvrtá integrace ukazuje rizika spojená s hledáním vyššího duchovního spojení. Ti, kteří jsou dál posedlí světskými věcmi, vytvářejí stále polarizovanější systémy nepravdy a zacházejí do extrémů, ponižují ostatní a představují všeobecné nebezpečí.

Pátá a šestá integrace ukazují, jak hluboké může být naše spojení s božskou silou, díky níž najdeme lásku a co je ještě důležitější, také ochranu a zjistíme, jaké je naše poslání. Uvědomíme si, že máme svou roli a musíme si navzájem pomáhat při procházení zbývajícími integracemi.

Musíme posílit dalšími integracemi tento vliv a vytvořit jednotnou úmluvu, která osloví všechny, kdo mají strach.

Ohledně cesty dál – stačí si představit cíl. Pokud ho v mysli a srdci vnímáme jasně a dobře, je cesta bezpečná. Pokud si svůj cíl dokážeme špatně představit, v uskutečňování cílů nastanou problémy. Proto lze poznat, která cesta je ta správná.

Sedmá integrace ukazuje, jak ještě více posilovat synchronicitu tím, že posloucháme vedení, jehož se nám dostává, když se vyladíme.

Osmá integrace ukazuje, jak se spojuje vyšší mysl, jež je napojena na božskou sílu. Když se dva lidé tímto způsobem spojí, cítí mnohem větší rozpětí, protože mají přístup nejen ke svému vyššímu já, ale i k vyššímu vědomí toho druhého. Díky tomu je jejich vnímání mnohem jasnější a projeví se takové vedení. (jeden začne myšlenku a druhý ji jasnovidně dopoví = jednání v jednotě).

Devátá integrace nás přibližuje nebeské úrovni vědomí. Je to tajemství spojení se s těmi, kteří cítí strach a zlost. Musíme být schopni pozvednout se do tohoto stavu. Toto rozšířené vnímání krásy se přibližuje vědomí existujícímu v nebi. Tam lidé vědí, jak mají využívat sílu agapé vůči ostatním, především vůči těm, kteří jsou spoutání určitou ideologií. Chceme-li působit na ty, kteří mají strach a zlost, musíme dělat to, co dělají oni v posmrtném životě.

K úplnému láskyplnému spojení myslí je zapotřebí jednota záměru, ale zároveň se musíme navrátit do láskyplného stavu, jenž zcela překoná sexuální problémy. Tato emoce se nazývá agapé. (Hluboký pohled do očí, bez sexuálního podtextu. Láska duše ke všemu, co bylo stvořeno, ale především láska k druhým, v podstatě platonická). Soustředění se na tento druh lásky povznáší ty, kteří jsou navzájem spojeni, na úroveň nejvyšší duševní moudrosti, a to dokonce rychleji než záměrná jednota a vědomá konverzace. A tento posun na vyšší úroveň je mnohonásobně umocněný, pokud se provádí ve skupině a zároveň tím ovlivňujeme ostatní k procitnutí. Příliv energie + agapé vyvolává doslova vnitřní explozi.

K udržení vyššího stavu vnímání světa je zapotřebí rozhodnout se a zůstat vyladěný, setrvávat v agapé, vidět novou úroveň krásy a vidět všechno v jednom ohnisku.

Desátá integrace říká, že se postupně sjednocujeme s posmrtnou dimenzí. Tedy opět vyšší vnímání, vědomé vnímání posmrtné dimenze, se kterou můžeme komunikovat, cítit ji, vidět ji. Můžeme si tak vyřešit různé záležitosti s drahými zesnulými a dozvědět se, co vědí oni. Hlavní je dělat totéž co oni: využívat vliv a zákon spojení k pozvednutí ostatních do propojeného vědomí. Je to další úroveň spojení.

Jedenáctá integrace - všechna náboženství se většinou shodují, ale je třeba spojení všech náboženství. V současnosti je náboženství pouze jako prostředek síly moci. Náboženství musí najít svůj střed a sjednotit se. Stejně tak musí najít svůj střed politika a vše…

Všechna náboženství mluví o povznesení. Ale je pouze jedno povznesení – je to fyzická transformace, k níž dochází pomocí vyššího vnímání a vědomí, které nám nabízí záblesky poznání. Nesmíme čekat, že budeme povzneseni! Musíme se natolik otevřít božskému vědomí, aby se naše vnímání a energie dostaly na takovou úroveň, ž to bude možné. Důležité je vědět, o co se snažíme a jaká je síla naší touhy po jednotě. A také si uvědomit, že pomoc shora je na cestě, pokud se naučíme správně se vyladit.

Lidi v posmrtné dimenzi se snaží pomáhat nám otevřít se procitnutí a vyššímu vnímání, stejně tak jako zemřelým, kteří si ještě nic neuvědomují.

Dvanáctá integrace otevře ty nejvyšší cesty v našem mozku. Tím se integrují všechny integrace. Pokud bude dost lidí v tomto spojení integrací, pozná lidstvo celý plán tvoření. Je třeba prožívat onu přítomnost s vděčností a propojení bude ještě silnější. Do lidské společnosti se navrátí slušnost a vznešenost. Je třeba 144000 lidí, kteří poznají tyto poznání a integrace a budou dle nich žít. Tím povznesou ostatní lidstvo a přesuneme se do 5D vědomí.

Takto se má postupně měnit naše vnímání, chování, tedy transformace do vyšších vibrací existence.

Celý tento dokument poslali na Zemi lidé ze "Shambally"


Synchronismus = posloupnosti různých náhod, setkání a jevů; nečekané události, které vytváříme vědomě k dosažení svého cíle, který máme v mysli. Tyto události jsou nápovědou, kterým směrem se dále dát. Směřují k jeho uskutečnění.
Koincidence = souběh náhodných událostí vedoucí k vysněnému cíli.

Použitá literatura:
"Celestinské proroctví" - James Redfield
"Celestinské proroctví - pracovní kniha" - James Redfield
"Desáté proroctví" - James Redfield
"Tajemství Shambally" - James Redfield
"Dvanáctý vhled" - James Redfield

kvet
jiří machala | ivett iv. | © 2010 - 2024