Shamballa, Kronika Akaša

Vzestup do 5D, Energetické implantátyDimenze a jejich rozdělení

=========

Obecně platí, že rozměry jsou stavy vědomí, které jsou k dispozici každému, kdo vibruje ve frekvenci k oné příšlušné dimenzi patřící.

=========

Třetí dimenze

=> tam, kde realita je vyleptána do kamene.
Toto je poslední zastávka našeho průzkumu. Ve Třetí dimenzi je energie zmrazena do temných a hustých sraženin hmoty. Naše schopnost prožívat tady dole krásu ukazuje, že žijeme v milujícím vesmíru. Díky vjemovým filtrům (laskavostí "Planetárního Vědomí") se může naše vědomí ztotožňovat s hmotou. Proto se můžeme zhutnit. Protože vesmír ve třetí a čtvrté dimenzi poskytuje iluzi "svobodné vůle", můžeme se chovat jako svatí nebo démoni, nebo obvykle někde mezi tím.

Pokud své činy zakládáme výlučně na třídimenzionálních principech, žijeme v materiálním světě. Zde je "snadné ověřovat" realitu s využitím "logiky". To platí z toho důvodu, že věříme, že naše obrazy reality jsou realitou. Takto jsou naše životy spíše vyleptány do kamene než vykresleny ve Světle.

=========

Čtvrtá dimenze

=> astrální rovina.
Čtvrtá dimenze je šedá, polarizovaná rovina obývaná silami Světla a Temnot. Zde začíná boj mezi dobrem a zlem. Když Kristus pravil: "Nejste-li se mnou, jste proti mně.", sdílel čtyřdimenzionální perspektivu.
V astrální rovině formy přecházejí zcela přirozeně jedna ve druhou. Strom se například může jednoduše proměnit ve vlka. Kvůli mimořádné mutabilitě forem a protože se zde manifestuje iluze dobra a zla, existuje tu nedůvěra a strach. V důsledku toho zde zásadní roli v obraně a kontrole okolností hrají síla "Osobní Vůle" nebo "Osobní Moci". ("Jsem silný a znalý. Budu tě chránit a vést a dám ti, co si přeješ. Jen řekni, co chceš.")
Magie, cestování časem, karma, reinkarnace, osud, psychické operace, létání, čtení mysli, vyvtělení duchové, kouzla a přirozeně astrální cestování, to všechno pochází z této roviny. Žijí zde Bohové a Bohyně mnoha náboženství. Také peklo a očistec jsou umístěny ve Čtvrté dimenzi. Obsáhneme-li principy této roviny, získáme schopnost žít magický život.

=========

Pátá dimenze

=> Nebe; Rovina Světla; Kamarádství.
Pro většinu náboženství představuje Pátá dimenze nejvyšší říši, které může duše dosáhnout. Z duchovního hlediska je to na cestě dolů po dimenzionálním žebříku poslední zastávka před vstupem do říší s omezeními.
Zde se inkarnujeme jako oboupohlavní hvězdné bytosti. Žijeme na hvězdách a máme zářivá Světelná těla. Tyto věčné formy neznají bolest = varovný signál, který vysílají fyzická těla. Proto zde neexistuje fyzické utrpení. Netrpíme ani žádnou podobou osamění, neboť neustále prožíváme Jednotu s Bohem.
Naše činy jsou zcela založeny na lásce, nikdy na strachu. Na tomto stupni totiž strach neexistuje. Nic nám nemůže zabránit žít zázračné životy. Nesmrtelnost je prožívaná skutečnost.

Při zážitcích blízkých smrti (NDE) člověk častokrát prochází dlouhým tunelem. Tunel prochází temnotou (čtvrtá dimenze) a končí otvorem vyzařujícím zlaté nebo bílé Světlo (pátá dimenze). To je "vstup do nebe = Zlatá Brána". Obvykle tam bývá někdo k uvítání, ačkoliv to vždycky nebývá sv. Petr.

Cestujeme na žádost Boží Vůle. Nejkratší vzdálenost mezi dvěma body není ani rovná ani zakřivená spojnice.
V páté dimenzi se zkrátka překopírujeme na cílové místo (místa). Nelétáme však. Létání dostává pro přepravu nějaký smysl až ve třetí a čtvrté dimenzi. Navíc můžeme cestovat pohybem skrze bránu uprostřed hvězdy.

V mnoha příbězích o "Nanebevstoupení" se Země proměňuje - společně se svými obyvateli - ve své pětirozměrné "Světelné tělo". Fyzicky se přemístí z tuhého, materiálního těla do jednoho ze Světelných (hvězdy).

Pětidimenzionální podoba hvězdy není ani horká ani ohnivá. Je to příjemné.

=========

Šestá dimenze

=> Symboly; Komunikace.
Zdá se lákavé nazvat šestou dimenzi "dimenzí učení". Záměr této dimenze/entity však není učit, ale spíše poskytovat informace a prostředky k jejich vyjádření.
Všechny jazyky, symboly a modely pocházejí odtud. Zde Vesmír odlévá archetypální formy. Na tomto stupni nalézáme formy astrologických a genetických kódů.

Tato poutavá dimenze je plástev dimenzí uvnitř dimenzí uvnitř dimenzí. Můžete zde strávit mnoho dlouhých životů a nikdy se nebudete ani na okamžik nudit.
Obyvatelé jsou bystří, hbití a vzrušující.

=========

Závěr

Jak prozkoumáváme dimenzionální říše, odhalujeme o nich nové vzrušující informace. Žijeme v pestrém vesmíru naplněném vším, co si jen lze představit. Uvědomte si, že v tomto vesmíru žijete život plný zázraků.
V Jednotě.

*****

Evin Starbuilders

Zdroj:http://www.inext.cz/astrologician/

=========
cervidira
jiří machala | ivett iv. | © 2010 - 2023