Shamballa, Kronika Akaša

Vzestup do 5D, Energetické implantátySedm těl člověka

=========

Naše tělo – jemnohmotná těla

Člověk se skládá z fyzického těla a šesti jemnohmotných těl, které většina lidí nevnímá, protože nejsou dostupná našim smyslovým orgánům. Nenacházejí se na povrchu fyzického těla, ale okolo něj a v něm.

Jsou to:

• fyzické tělo
• éterické tělo
• astrální tělo => emoční a mentální
• karmické tělo
• kauzální tělo
• intuitivní tělo
• kéterické tělo

První čtyři těla jsou těla pozemská (smrtelná).

=========

Éterické neboli energetické tělo

Je přesnou kopií fyzického těla a kopíruje jeho siluetu ve vzdálenosti 3 - 5 cm. Je složeno ze zvláštní látky, které říkáme éter (přechodná hmota mezi pevnou hmotou a jemnějšími energiemi), z něj jsou tvořena těla různých éterických bytostí – vil, domácích skřítků, pohádkových bytostí.
Éterické tělo tvoří tzv. energetickou matrici lidského těla, již odpovídají orgány našeho těla, takže léčebným působením na éterické tělo dosahujeme léčení fyzického orgánu. Éterické tělo přesně kopíruje tělo fyzické, proto se mu říká éterický dvojník člověka. Po smrti všechna jemnohmotná těla opouští tělo fyzické, pouze éterické tělo, protože je jediné hmotné (váží 3 - 7 g), zůstává blízko fyzického těla a devátého dne po smrti člověka také umírá a rozkládá se.
Tím se vysvětlují přízraky čerstvě pohřbených nebožtíků bloudících po hřbitovech – jsou to jejich éteričtí dvojníci. Jsou zaznamenány experimenty, kdy lidé v éterických tělech vycházeli ze svých fyzických těl a vykonávali předem dohodnuté aktivity - postavili se na citlivé váhy, osvětlovali filmy, přerušovali kontakty zvonku, procházeli stěnami apod. Je zajímavé, že jejich „odložené“ fyzické tělo zatím úplně ztratilo citlivost, nereagovalo na píchání, řezání, pálení.
Z toho vyplývá, že bez éterického těla je celý náš systém receptorů, nervů a jiných prvků našeho fyzického těla nefunkční - není v něm život.

=========

Astrální neboli emocionální a myšlenkové tělo

Od fyzického těla je vzdáleno 5 - 10 cm a tvoří je neustále se přelévající barevné shluky energie, které reagují na naše emoce. Čím větší emoce, tím tmavší shluk barev.
Pokud někoho stále ovládají negativní emoce jako pocit křivdy nebo agresivita, tvoří dlouhotrvající shluky záporné emocionální energie, které mají negativní dopad na naše zdraví. Astrální energie tvoří tzv. astrální rovinu, kde žijí astrální bytosti, pohádkové bytosti a objekty z vašich snů.
Po smrti člověka umírá po čtyřiceti dnech i jeho astrální tělo.

Tělo astrální se dělí na:

tělo psychické neboli tělo emocionální - zde jsou naše pocity, city, tužby. Centrem je srdce. Existuje ve čtvrtém rozměru (4D - astrálu), kde již není omezení prostorem.

tělo mentální neboli tělo noetické - zde jsou naše myšlenky. Centrem je hlava. Existuje v pátém rozměru (5D), kde již není omezení časem.
Proto pokud astrálně cestujeme, nejsme omezeni ani časem, ani prostorem. Můžeme být ve zlomku vteřiny na jakémkoliv místě v jakémkoliv čase.
Mentální tělo je tělo lidských myšlenek a poznatků. Od fyzického těla je vzdáleno 10 - 20 cm a úplně kopíruje jeho tvar. Je tvořeno z energie mentální roviny, ve které také žijí pohádkové bytosti. Mentální tělo má jasně žlutou barvu, která vychází z hlavy člověka a šíří se do celého těla.
Když někdo soustředěně přemýšlí, mentální tělo se rozšiřuje a stává se jasnějším.
Devadesát dní po smrti člověka mentální tělo umírá se všemi získanými vědomostmi.

Obě tyto těla mají své éterické dvojníky, což jsou energetická pole, které je udržují při životě. Všechna tři výše popsaná těla patří našemu materiálnímu světu, rodí se a umírají se svým nositelem.

=========

Karmické tělo

Je posledním smrtelným tělem člověka. Jsou v něm obsaženy příčiny jednání člověka a informace o jeho možných budoucích skutcích. Vypadá jako oblak složený z různobarevných shluků jemnohmotné energie, vystupující 20 - 30 cm za hranice fyzického těla. Karmické tělo je naším strážcem, který nás vychovává podle požadavků Vyšších sil, a protože se nalézá v bezprostřední blízkosti emocionálního a mentálního těla, může v plné míře kontrolovat naše myšlenky, postoje a reálné skutky a dělat opatření k nápravě našich nesprávných emocí nebo postojů.

=========

Kauzální tělo

Patří k nesmrtelné složce člověka a reinkarnací přechází z jednoho života do druhého. Je to tělo duše, ve kterém jsou přenášeny ze života do života veškeré informace o nevyřešené karmě veškerých minulých a paralelních životů.
Při smrti člověka se přesouvají veškeré informace o nedořešné karmě z karmického těla do těla kauzálního a tělo se odebírá s ostatními jemnohmotnými těly do jemnohmotného světa; když je toto tělo "karmicky dořešeno" odebírá se "domů".

=========

Intuitivní tělo

Je to matrice, podle níž se formuje naše éterické tělo, proto se mu také říká éterické určující tělo. Když nastane porucha v éterickém těle, regeneruje se podle této šablony. Jasnovidci je vidí jako tmavomodrou elipsu vzdálenou 50 - 60 cm od fyzického těla, ve které je prázdné místo, které se plně shoduje s naším éterickým tělem.
To znamená, že éterické tělo zaplňuje tuto prázdnotu, a tak určuje jeho tvar a velikost. Takže intuitivní tělo člověka dokáže snadno obnovit, ale i deformovat naše éterické tělo.

=========

Kéterické čili nebeské tělo

Vystupuje 80 - 100 cm za hranice fyzického těla. Napohled vypadá jako nazlátlé vejce, ve kterém se nacházejí všechna předešlá těla člověka. Vnější povrch tvoří pružná ochranná blána o tloušťce 1 - 2 cm, která zabraňuje pronikání vnějších vlivů. Uvnitř vejce je možné rozlišit hlavní energetický proud, který spojuje oba vrcholy vejce a prochází páteří. Toto tělo obstarává spojení se Stvořitelem, dostává od něj pro člověka nezbytné informace a předává mu potřebné povinnosti, které vzala na sebe duše, když se vydala na Zem do další inkarnace. Karmické tělo, naše čtvrté tělo, pravděpodobně tento program srovnává s reálnými činy a myšlenkami člověka. V případě neshod začne s naší výchovou.

Takto tedy vypadá stavba člověka, nemá s anatomií nic společného. Aura je souhrn jemnohmotných těl člověka a lze ji vidět, tedy i všechna těla člověka.

=========

Zdroj: Aura - jak ji vidět a rozumět - Richard Webster

sedmtel
jiří machala | ivett iv. | © 2010 - 2023